about-us environment-sustainability Panasonic Industry

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by budować „Lepsze życie, lepszy świat”

Działamy zgodnie z najwyższymi światowymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju, by budować Lepsze życie, lepszy świat. W 2017 roku w Panasonic Corporation nakreślono Koncepcję Środowiskową 2050, aby określić nasze własne inicjatywy w odpowiedzi na oczekiwania i prośby stron zainteresowanych. Zgodnie z Koncepcją Środowiskową 2050, Panasonic Industry Europe pracuje nad stworzeniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem energii, dążąc do zapewnienia bardziej zrównoważonego życia społeczeństwa. Opracowujemy technologie zwiększające energooszczędność produktów oraz innowacyjne procesy produkcyjne ograniczające zużycie energii. Ponadto poszerzamy zakres działalności związanej z wytwarzaniem i magazynowaniem energii, aby wspierać powstawanie nowych systemów społecznych, takich jak społeczeństwo wodorowe, w celu zwiększenia ilości wykorzystywanej czystej energii.

W ramach promowania efektywnego wykorzystania zasobów, Panasonic Industry Europe dąży do zrównoważonego wykorzystywania zasobów dzięki recyklingowi produktów. Nasze zakłady w Japonii i Belgii to pierwsze fabryki Panasonic, które osiągnęły zerową emisję CO2. Udało się to dzięki zainstalowaniu systemów wytwarzania energii odnawialnej, np. systemu fotowoltaicznego i wiatrowego, pozyskiwaniu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie kredytów węglowych w celu zrekompensowania emisji CO2 z paliw kopalnych.

W naszej siedzibie w Ottobrunn, w Niemczech, stale poszukujemy nowych, innowacyjnych sposobów na zmniejszenie naszego codziennego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. We wrześniu 2020 r. ogłosiliśmy, że Panasonic Industry Europe stawia kolejny krok na drodze do realizacji Koncepcji Środowiskowej 2050 instalując 580 modułów fotowoltaicznych typu „HIT N325” na dachu naszej siedziby. Od października 2020 r. panele te będą produkowały 100% energii wykorzystywanej przez nas w Ottobrunn.

Innowacje w biurze

environment charging_station Panasonic Industry
 • Lampy LED
 • Wspólne stanowiska drukowania, aby zmniejszyć ilość odpadów papierowych
 • Kuchnie wyposażone w kubki i sztućce wielokrotnego użytku, aby ograniczyć korzystanie z plastiku
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Monitorowanie zużycia energii

Energy Building Hero Panasonic Industry
 • Instalowanie mierników mocy
 • Monitorowanie zużycia energii i identyfikacja potencjału do poprawy
 • Dążenie do zmniejszenia śladu węglowego

Plany na przyszłość

environment solar Panasonic Industry
 • Systemy PV na dachu
 • Instalacja dodatkowych stacji ładowania dla samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych

Etyka korporacyjna

Zgodne z filozofią naszego założyciela, Konosuke Matsushita, Panasonic Industry Europe przywiązuje ogromną wagę do etycznego postępowania, a prawa człowieka i bezpieczeństwo są integralną częścią tradycji firmy.

Ustanowiony w 1992 r. „Kodeks postępowania” to zbiór jasnych, praktycznych zasad, które stanowią odzwierciedlenie Filozofii Biznesu Panasonic. Jego celem jest globalne rozpowszechnienie wśród wszystkich pracowników i partnerów biznesowych podejścia Spółki do reagowania na potrzeby społeczne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ponieważ pragniemy, aby nasza tradycja etyki biznesowej była znana zarówno członkom grupy PIEU, jak i osobom spoza niej, regularnie publikujemy informacje o naszych działaniach w ramach programu zgodności. W ten sposób przybliżamy strukturę etycznego środowiska w Panasonic, co przekłada się na jego utrzymanie i upowszechnienie w całej firmie.

 

Stowarzyszenia branżowe

Aktywne członkostwo w ważnych stowarzyszeniach branżowych i radach władz lokalnych to istotna część naszej polityki zgodności. W komitetach następuje wymiana istotnych informacji prawnych, a także zamiarów i opinii branżowych z organami ustawodawczymi.

Zgodność

Zgodność produktów

Grupa Panasonic jest w pełni świadoma różnych ograniczeń narzuconych przez prawodawstwo europejskie, krajowe i międzynarodowe. Najważniejszą kwestią w Europie jest obecnie zgodność z dyrektywami i rozporządzeniami wymienionymi poniżej. Lista ta nie jest wyczerpująca.

 • Dyrektywa ELV (2000/53/WE)
 • Dyrektywa RoHS (2011/65/WE, 2015/863/WE)
 • Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)
 • Rozporządzenie REACH (1907/2006/WE)
 • Rozporządzenie POP (2019/1021/WE)

Ponadto Grupa Panasonic ustanowiła własne, bardziej rygorystyczne cele dla produktów i zamówień. W ramach naszych ekologicznych zasad zamówień wymagamy, aby nasze fabryki i dostawcy tworzyli systemy zarządzania środowiskiem oraz przyspieszali recykling zasobów, ochronę zasobów wody iamp; bioróżnorodności oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także wspieramy ich w tych działaniach. Wymagamy także, aby nasi dostawcy stosowali się do  „Wytycznych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi dla produktów Panasonic”, które narzucają ograniczenie wykorzystywania pewnych substancji chemicznych, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami, a także zmniejszają ich wpływ na środowisko. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie o Ekologicznych zasadach zamówień.

Do pobrania

about-us environment-sustainability Panasonic Industry
W naszym centrum pobierania można pobrać pliki środowiskowe dla dostępnych produktów.

Zgodność z dyrektywą ELV (2000/53/WE)

Dyrektywa ELV (w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów poprzez uczynienie demontażu i recyklingu bardziej przyjaznymi dla środowiska oraz zapewnienie, że większa liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części zostaje ponownie użyta, poddana recyklingowi i przekazana do odzysku.

Zgodnie z dyrektywą ELV, komponenty samochodowe sprzedawane przez Panasonic Industry Europe GmbH i Panasonic Electric Works AG nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu ani chromu sześciowartościowego w ilości powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości stężenia, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej i wyłączono na mocy załącznika II do dyrektywy ELV.

Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/WE, 2015/863/WE)

Firma Panasonic dobrowolnie ustaliła wewnętrzne limity obowiązujące w całej korporacji, bardziej rygorystyczne niż te narzucone przez europejską dyrektywę RoHS. Nasz system zarządzania chemikaliami wymaga deklaracji od naszych dostawców oraz regularnych dowodów z analiz, zarówno od dostawcy, jak i nas samych. Na podstawie tych wyników zapewniamy, że wszystkie nasze produkty są zgodne z dyrektywą RoHS i wewnętrznymi standardami Panasonic.

Dyrektywa RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji) jest egzekwowana tak samo w każdym państwie członkowskim UE i obecnie ogranicza stosowanie 10 niebezpiecznych substancji w różnych rodzajach sprzętu elektronicznego i elektrycznego* (EEE).

10 substancji, których stosowanie ogranicza dyrektywa RoHS i maksymalne wartości koncentracji tolerowane wg wagi w jednorodnym materiale to:

 1. Ołów (0,1%)
 2. Rtęć (0,1%)
 3. Kadm (0,01%)
 4. Chrom sześciowartościowy (0,1%)
 5. Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
 6. Polibromowane difenyloetery (PBDE) (0,1%)
 7. Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) (0,1%)
 8. Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1%)
 9. Ftalan dibutylu (DBP) (0,1%)
 10. Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1%)

Stosowanie tych 10 substancji RoHS zgodnie z wytycznymi firmy jest zabronione w całej Grupie Panasonic. Panasonic Industry oraz Panasonic Electric Works podejmują ciągłe działania, aby zapewnić zgodność z RoHS dzięki ugruntowanym procesom ochrony środowiska i badaniom zawartości chemikaliów (Ekologiczne zasady zamówień).

* Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku I – Kategorie produktów EEE objętych dyrektywą RoHS.

 

Załącznik I – Kategorie produktów EEE objętych dyrektywą RoHS (2011/65/WE, 2015/863/WE)

 1. Duże urządzenia gospodarstwa domowego
 2. Małe urządzenia gospodarstwa domowego
 3. Sprzęt komputerowy i komunikacyjny
 4. Elektronika użytkowa
 5. Oświetlenie
 6. Narzędzia o dużej mocy
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 8. Urządzenia i sprzęt medyczny**
 9. Sprzęt do monitoringu i sterowania**
 10. Automatyczne dozowniki 
 11. Pozostałe EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii.

** Termin zgodności dla produktów kategorii 8 i 9 w zakresie ograniczeń dotyczących ftalanów RoHS (2015/863/WE) upływa 22 lipca 2021 r.

Zgodność z dyrektywą WEEE (2012/19/UE)

Dyrektywa WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) ustanawia środki mające na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez

 • zapobieganie usuwaniu sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako odpadów
 • ograniczanie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych, np. rtęci oraz
 • promowanie przyjaznego dla środowiska odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania takich odpadów.

Od 15 sierpnia 2018 r. dyrektywa ta ma „otwarty zakres stosowania”, co oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny wg definicji EEE z art. 3 ust. 1 lit. a), jest objęty zakresem dyrektywy i sklasyfikowany jako należący do jednej z 6 kategorii określonych w załączniku III do dyrektywy.

Dyrektywa WEEE stosuje koncepcję (rozszerzonej) odpowiedzialności producenta, czyniąc producentów odpowiedzialnymi za ich produkty w momencie końca okresu ich użytkowania, tj. w momencie, gdy stają się one odpadami.

Jako producent sprzętu elektronicznego, Panasonic

 • rejestruje i regularnie zgłasza wprowadzony do obrotu EEE do krajowych systemów recyklingu,
 • finansuje skuteczne i przyjazne dla środowiska zbiórki i recykling takiego EEE, gdy staje się on WEEE.

 

 

ZAŁĄCZNIK III

KATEGORIE EEE OBJĘTE DYREKTYWĄ 2012/19/UE

 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
 2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
 3. Lampy
 4. Sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekraczający 50 cm), w tym między innymi:
  Urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza kategoria nie obejmuje sprzętu ujętego w kategoriach 1–3.
 5. Sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm), w tym między innymi:
  Urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza kategoria nie obejmuje sprzętu ujętego w kategoriach 1–3 i 6.
 6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm).

PL L 197/58 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.7.2012

 

Grupa PIEU wdrożyła skuteczne procesy umożliwiające dokładną klasyfikację produktów, etykietowanie i dostępność danych dotyczących recyklingu.

Księga danych dot. zrównoważonego rozwoju

Mając na uwadze rosnące znaczenie zarządzania zrównoważonym rozwojem, Panasonic publikuje Księgę danych dot. zrównoważonego rozwoju, aby przedstawić nasze inicjatywy na rzecz społeczeństwa i środowiska, a także powiązane roczne dane.

Najnowsze informacje znaleźć można w witrynie Panasonic Corporation.