about-us environment-sustainability Panasonic Industry

Náš závazek k celosvětové udržitelnosti

Snažíme se vytvořit "lepší život, lepší svět".

Jsme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy celosvětové udržitelnosti životního prostředí, abychom dosáhli lepšího života, a tím také lepšího světa. V roce 2017 formulovala naše společnost dokument Panasonic Environmental Vision 2050, aby určila naše vlastní iniciativy v reakci na očekávání a požadavky našich akcionářů. Na základě dokumentu Environmental Vision 2050 pracuje společnost Panasonic Industry Europe na účinnějším řešení využívání energie překračující spotřebovanou energie. Tímto směřuje ke společnosti s udržitelnějším životním stylem. Vyvíjíme technologie pro zlepšení energeticky úsporných výrobků a inovujeme výrobní procesy, abychom snížili spotřebu energie. Kromě toho rozšiřujeme podniky na výrobu a skladování energie, abychom přispěli k novým systémům, např. vodíkové systémy, a zvýšili tak využívání čisté energie.

Za účelem podpory efektivního využívání zdrojů si společnost Panasonic Industry Europe klade za cíl udržitelné využívání zdrojů prostřednictvím recyklace produktů. Naše továrny v Japonsku a Belgii jsou prvními dvěma továrnami Panasonic, které se úspěšně staly bezemisními v oblasti CO2. Toho bylo dosaženo instalací systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako je fotovoltaický systém výroby energie a systém výroby větrné energie, obstarávání 100% obnovitelné energie a využití uhlíkových kreditů k vyrovnání emisí CO2 z fosilních paliv.

V našem sídle v Ottobrunnu v Německu neustále hledáme nové a inovativní způsoby, jak snížit náš každodenní dopad na životní prostředí použitím moderních technologických řešení. V září 2020 podnikla společnost Panasonic Industry Europe další krok směrem k programu Panasonic Environmental Vision 2050 instalací 580 fotovoltaických modulů typu „HIT N325“ na střeše naší centrály. Od října 2020 vyrábí tyto solární panely 100 % energie spotřebované našimi aktivitami v německém Ottobrunnu.

Kancelářské inovace

environment charging_station Panasonic Industry
 • Osvětlení LED
 • Společné tiskárny, aby se snížila spotřeba papíru
 • Kuchyně vybavené opakovaně použitelnými šálky a příbory, aby se snížila spotřeba plastů
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily

Sledování energie

Energy Building Hero Panasonic Industry
 • Instalace zařízení pro měření spotřeby
 • Sledování a optimalizace spotřeby elektrické energie
 • Úsilí o snížení uhlíkové stopy

Budoucí plány

environment solar Panasonic Industry
 • Fotovoltaický systém na střeše
 • Instalace dalších nabíjecích stanic pro elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky

Korporátní etika

Společnost Panasonic Industry Europe se pevně zavázala k etickému chování definované filozofií našeho zakladatele pana Konosuke Matsushity, který učinil z lidských práv a bezpečnosti nedílnou součást tradice společnosti Panasonic.

Náš „etický kodex“ , který byl poprvé zaveden v roce 1992, ztělesňuje základní obchodní filozofii společnosti Panasonic ve formě jasných a praktických pokynů. Cílem je celosvětově sdílet mezi všemi zaměstnanci a obchodními partnery základní přístup společnosti a reagovat tak na sociální požadavky týkající se sociální odpovědnosti podniků (CSR).

Aby byla tato tradice obchodní etiky jasná všem, uvnitř i vně skupiny PIEU, pravidelně zveřejňujeme naše aktivity v rámci programu dodržování předpisů. Toto se provádí za účelem vyjasnění struktury našeho etického prostředí, aby se umožnilo dodržování a zachování programu na bázi celé společnosti.

 

Průmyslová sdružení

Aktivní účast v příslušných průmyslových sdruženích a místních orgánech je zásadní součástí naší politiky dodržování předpisů. V příslušných výborech jsou sdíleny a vyměňovány příslušné právní informace a zákonodárným orgánům jsou poskytovány průmyslové záměry a názory.

Dodržování směrnic

Shoda produktů

Skupina Panasonic si je dobře vědoma různých omezení vyplývajících z evropské, národní a mezinárodní legislativy. Hlavním problémem v Evropě je v současné době dodržování níže uvedených směrnic a předpisů. Seznam pochopitelně není a nemůže být úplný.

 • ELV (směrnice 2000/53/EC)
 • RoHS (směrnice 2011/65/ES, 2015/863/ES)
 • WEEE (směrnice 2012/19/EU)
 • REACH (nařízení 1907/2006/EC)
 • POP (nařízení 2019/1021/EC)

Kromě legislativních požadavků si skupina Panasonic stanovila vlastní, přísnější cíle pro produkty a nákupy. V rámci naší činnosti v oblasti ekologických veřejných zakázek požadujeme a podporujeme naše vlastní továrny a dodavatele, aby vytvořili systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí a urychlili recyklaci zdrojů, ochranu vody aamp; biologické rozmanitosti a snižovali emise skleníkových plynů. Také žádáme naše dodavatele, aby dodržovali „směrnici pro nakládání s chemickými látkami Panasonic“, která omezuje používání určitých chemických látek, zajišťuje soulad s platnými právními předpisy a snižuje jejich dopad na životní prostředí. Další podrobnosti a informace naleznete na naší stránce zeleného nákupu .

Ke stažení

about-us environment-sustainability Panasonic Industry
V našem centru pro stahování si můžete stáhnout příslušné soubory o životním prostředí pro dostupné produkty.

Dodržování ELV (směrnice 2000/53/EC)

Směrnice o vozidlech s ukončenou životností (End of Life Vehicles) si klade za cíl snížit množství odpadu z vozidel tím, že bude demontáž a recyklace šetrnější k životnímu prostředí a zvýší se recyklace a opětovné využití součástek.

V souladu se směrnicí ELV neobsahují žádné automobilové komponenty prodávané společností Panasonic Industry Europe GmbH a Panasonic Electric Works AG olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom nad maximální povolenou koncentraci, pokud to není výslovně uvedeno a vyňato z působnosti směrnice ELV, příloha II

Dodržování aktivit v oblasti RoHS (směrnice 2011/65/EC, 2015/863/EC)

Společnost Panasonic dobrovolně stanovila interní limity, které jsou přísnější než limity stanovené evropskou směrnicí RoHS. Náš management v oboru chemických látek vyžaduje nejen prohlášení našich dodavatelů, ale také předložení pravidelných analýz, provedené buď ze strany dodavatele nebo od nás. Na základě těchto výsledků zajišťujeme, aby všechny naše výrobky byly v souladu se směrnicí RoHS a interními standardy společnosti Panasonic.

Směrnice RoHS (Restriction of Hazardous Substances) je uplatňována jednotně v každém členském státě EU a v současné době omezuje používání 10 nebezpečných látek v různých typech elektronických a elektrických zařízení* (EEZ).

10 omezených látek v RoHS a maximální tolerované hodnoty koncentrace hmotnosti v homogenním materiálu jsou:

 1. Olovo (0,1 %)
 2. Rtuť (0,1 %)
 3. Kadmium (0,01 %)
 4. Šestimocný chrom (0,1 %)
 5. Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
 6. Polybromovaný difenylether (PBDE) (0,1 %)
 7. Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (0,1 %)
 8. Butyl-benzyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
 9. Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
 10. Diisobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)

Těchto 10 látek obsažených v RoHS je podle firemních směrnic zakázáno v celé společnosti Panasonic Group. Společnosti Panasonic Industry a Panasonic Electric Works podnikají společné kroky prostřednictvím zavedených procesů ochrany životního prostředí a analýzy obsahu chemikálií v souladu se směrnicí RoHS (Green Procurement).

* Viz příloha I – podrobnosti pro produktové kategorie EEZ, na něž se vztahuje směrnice RoHS.

 

Příloha I – kategorie výrobků EEZ, na něž se vztahuje směrnice RoHS (2011/65/ES, 2015/863/ES)

 1. Velké domácí spotřebiče
 2. Malé domácí spotřebiče
 3. Výpočetní a komunikační zařízení
 4. Spotřební elektronika
 5. Osvětlení
 6. Elektrické nářadí
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sport
 8. Zdravotnické prostředky a vybavení**
 9. Monitorovací a kontrolní zařízení**
 10. Automatické dávkovače 
 11. Jiná EEZ, na která se nevztahuje žádná z výše uvedených kategorií.

** termín splnění požadavků pro výrobky kategorie 8 aamp; 9 pro omezení RoHS (2015/863/ES) pro ftaláty je 22. červenec 2021

DODRŽOVÁNÍ WEEE (SMĚRNICE 2012/19/EU)

Směrnice WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) definují opatření na ochranu životního prostředí a zdraví lidí dle:

 • prevence likvidace elektrických a elektronických zařízení jako odpadu
 • minimalizace šíření nebezpečných látek, jako je rtuť
 • podpora environmentálně šetrného využití, recyklace a opětovného využití tohoto odpadu

Od 15. srpna 2018 má směrnice „otevřenou oblast působnosti“, což znamená, že veškerá elektrická a elektronická zařízení dle definice EEE v čl. 3 odst. 1 písm. A) spadají do oblasti působnosti směrnice a jsou zařazena do 6 kategorií uvedených v příloze III uvedené směrnice

Směrnice o WEEE uplatňuje pojem (rozšířené) odpovědnosti výrobce, který na konci životnosti výrobků činí výrobce odpovědné za jejich výrobky, tj. když se stanou odpadem.

Panasonic, jako výrobce elektroniky, musí

 • zajistit registraci a pravidelné podávání zpráv vnitrostátním systémům recyklace podniků EEE uváděných na trh a
 • financování účinného a ekologicky šetrného sběru a recyklace těchto EEE, jakmile se stanou WEEE.

 

 

PŘÍLOHA III

KATEGORIE EEE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE SMĚRNICE 2012/19/EU

 1. Zařízení pro měření teplot
 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky s plochou větší než 100 cm2
 3. Žárovky
 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr větší než 50 cm), včetně, ale nikoli výhradně:
  Domácí spotřebiče; IT a telekomunikační zařízení; spotřební zařízení; svítidla; zařízení reprodukující zvuk nebo obraz, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro volný čas a sport; zdravotnické prostředky; přístroje pro sledování a kontrolu; automatické dávkovače; zařízení pro výrobu elektrického proudu. Tato kategorie nezahrnuje zařízení kategorií 1 až 3.
 5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr větší než 50 cm), včetně, ale nikoli výhradně:
  Domácí spotřebiče; spotřební vybavení; svítidla; zařízení reprodukující zvuk nebo obraz, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro volný čas a sport; zdravotnické prostředky; přístroje pro sledování a kontrolu; automatické dávkovače; zařízení pro výrobu elektrického proudu. Tato kategorie nezahrnuje zařízení kategorií 1 až 3 a 6.
 6. Malé IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr větší než 50 cm).

EN L 197/58 úřední věstník Evropské unie 24. 7. 2012

 

PIEU zavedla účinné postupy umožňující přesnou klasifikaci, označování a dostupnost recyklačních údajů.

Datový seznam o udržitelnosti

Vzhledem k rostoucímu významu správy udržitelnosti zveřejňuje společnost Panasonic datový seznam udržitelnosti, který popisuje naše společenské iniciativy ve vztahu k životnímu prostředí a také obsahuje důležité roční údaje.

Nejnovější informace naleznete na webových stránkách společnosti Panasonic Corporation.